1997 - Hittudományi tanácskozás

Beszámoló a NyEMRLSz Edemissen/Hannoverben,
1997. október 10-14. tartott konferenciájáról

 

"Mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta" 1Kor 7,17

Az anyanyelvi igeszolgálat öntudatos és egybefogó lelkisége

A Nyugat-Európai Magyarnyelvű Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) független egyházi szervezet. Ennek a kis magyar református szórványszigetnek jó félévszázados fennállása a nyugat-európai nagy nemzetek tengerében is már hihetetlen csoda s nyilván kötelessége és élettétele, hogy öntudatának tisztaságát és lelkiségének egybefogó erejét valamiképpen megtartsa. A folyamatos reformáció állandó megújulásra sarkalló szükségességéből kiindulva, 1993-ban újrafogalmazta önazonosságát a franciaországi Sensben. Az idén a németországi Hannover környéki Edemissenben tartotta a teológiai konferenciáját és Küldöttközgyűlését (KK).

 

Legfelso igazgató szerve, a KK rendes évi összejövetelén a viszonyok most úgy alakultak, hogy a korábban tapasztalt természetes ellentétek elsimulásával, az egymást lássuk - halljuk iránti vágy, az élniakarás és az összetartozás bizonysága és a lelki egység - a NyEMRLSz törzsének megerősödött önazonosságát eredményezte és az utóbbi évtizedekben első alkalommal volt teljes létszámú a NyEMRLSz gyülekezeteinek képviselete.
A NyEMRLSz-on belül is artikulálódtak a vélemények - hiszen úgyis megvannak - és ezáltal kimondhatóvá, és megvitathatóvá váltak az eltérő vélemények. Az eltérő álláspontok miatt senki sem démonizálja a másikat, mert ha így tesznek, csupán magukat lovalják a gyűlölet teológiájába. Viszont bátorság rámutatni, hogy a krisztusiatlan, a sértődött s haragos magatartás, az egymás megtagadása!
Menkené Pintér Magdolna, az észak-németországi Magyar Protestáns Gyülekezetek lelkipásztora és a helyi német gyülekezet fáradságot nem ismerve látta el 36 fős vendégét. A magyarországi meghívott előadókon kívül a Délvidékről Botos Elemér újvidéki lelkipásztor - a Jugoszláviai Református Egyház főjegyzője és Dr. Bordás László fogondnok voltak jelen, 11 nyugat-európai tagországból érkeztek lelkészek, két nyugat-európai teológus és gyülekezeti elöljárók. A konferencia résztvevői a közbeeső hétvégén az észak-németországi Magyar Protestáns Gyülekezetekben (Hannover, Hamburg, Bréma) szolgáltak. Az anyanyelvi igeszolgálat iránti érdeklődést ékesen bizonyította a szép számú gyülekezeti tag istentiszteleti és úrvacsorai közössége. Kötetlen beszélgetés keretében bő lehetoség nyílott a közös örömök, de a gondok megosztására is a Nyugat-Európában az istentiszteletek utáni hagyományos szeretetvendégségben.

Gárdonyi Zsolt orgonaművész tanár lélekemelő zenélésében gyönyörködhetett a hallgatóság, amikor a konferencia tiszteletére orgonahangversenyt adott Braunschweig egyik régi, hatalmas templomában.

 

Klerikális-e a magyar reformátusság?

 

A teológiai konferencia központi témája e gondokkal foglalkozott. Időszerű Kálvinnak az egyház egységéről, a gyülekezetek Krisztus testében való szerves egységéről és kapcsolatáról vallott nézete minden olyan törekvéssel szemben, amely el akarja szakítani a gyülekezetet az egyház egészétől, vagy azzal szembeállítani. A NyEMRLSz világi elnöke emlékeztetett arra, hogy 1993-ban Kálvint idézte: "Ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság". A magyar reformátusság átalakulásokkal teli, rögös és ellentmondásos jelenében két szélsőséggel állunk szemben: a klerikalizmussal (papi hatalommal) és a kongregacionalizmussal (egyes gyülekezetek függetlenségi törekvése az egyházi központi hatalomtól).
Idoszerű ma is Kálvinnak az egyház egységéről, a gyülekezetek Krisztus testében való szerves egységéről és kapcsolatáról vallott nézete minden olyan törekvéssel szemben, amely el akarja szakítani a gyülekezetet az egyház egészétől, vagy azzal szembeállítani. "Ezt jó tudnunk", mondotta a világi elnök, "mert napjainkban Európa-szerte megvan a hajlam, hogy a zsinat-presbiteri teokráciát egy el nem kötelezett demokráciával helyettesítsük - ahogy egyik atyánkfia jellemezte: olyan szakszervezeti mozgalmi alapon népi demokráciával. Tisztában vagyok azzal, hogy a múlt békepapjai által gyakorolt püspöki hatalommal való visszaélésnek ez természetes kivetülése. De különösen hangsúlyozni kívánom, hogy akár saját nyugat-európai gondjainkról, akár a Magyar Reformátusok Világszövetségéről (MRVSz) illetve a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatáról (MRETZs) tárgyalunk, álljon előttünk az, hogy Kálvin egyházról szóló tanában nincs helye sem az independentizmusnak, sem a kongregacionalizmusnak. Az az érzésem, végre meg kell tanulnunk - lehet, még keserves lecke folytán -, hogy »ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság«!."

Márkus Mihály püspök, a Magyar Reformátusok Világszövetségének (MRVSz) alelnöke vitaindító vendégelőadóként arra a kérdésre kereste a választ, hogy "klerikális-e a magyar reformátusság?" Izgalmas és lenyűgöző stílusban roppant érdekes anyagot tárt hallgatói elé, amelyet egyedi élményekkel gazdagított történelmi visszatekintése és a korszerű jelenségek elemzése jellemzett. Csakis ott, ahol Isten Igéje alapján, hitvallásos hagyományaink alapján, a következetes zsinat-presbiteri elv szellemében, a jobbra taníthatóság nyitottságával Isten Szentlelke által szolgálunk, nem demokratikusan - ilyet az Ige nem ismer, hanem teokratikusan, azaz egyedül Istennek engedve - tetszve, nem pedig embereknek. Ahol ez nem így történik, és a megbeszélésekből kitűnt, Európa-szerte sokhelyütt előfordul, ott nem szabadság, hanem szabadosság van s lelki anarchia uralkodik.

 

Balla Tibor, a Magyar Református Presbiteri Szövetség elnöke színvonalas előadásában szólt a presbiterek szolgálatáról. Presbiternek lenni többek közt azt jelenti, hogy a sokszor lehetetlennek látszó feladatokat vállalni kell. Minden egyes hívő és presbiter olyan keresztyén, aki elhívást kapott Istentől a gyülekezetben való szolgálatra, akinek elhívását a gyülekezet felismerte, s akit ebbe a hivatásos szolgálatba az egyház törvényes rendje szerint beiktattatott. Elődeink jól tudták ezt az évszázadok folyamán s megoldották. A mostani szükségben pedig már a presbiterképzés is nagy segítséget jelent. Az előadó elszánt személyes bizonyságot tett egyházunk iránti szeretetéről és hitéről, mely s "demokratikus" vagy, kongregacionalista egyházszervezeti - egyenlősdi, képviseleti alapon történő elvek alkalmazását természetesen elutasítja.

 

A Küldöttközgyűlés döntései

 

Tisztségviseloinek felét a mostani ciklusra megválasztotta, ok kétévenként cserélődnek a folyamatosság biztosítása érdekében. A NyEMRLSz élén 4 éves mandátummal az Elnökség áll (lelkészi és világi társelnökök, valamint a titkár, illetve ezek helyettesei), ugyanilyen időtartamú az Intéző Bizottság illetve Ellenörző Bizottság tagjainak a megbízatása is. Világi elnökét újraválasztotta Dr. Békássy N Albert svédországi gyermekgyógyász személyében, lelkészi alelnökké pedig Lázár Z Dalma-Enikő ref. lelkészt Németországból. Intézőbizottsági (IB) tagokká választotta TD Hermán M Jánost Belgiumból, Jancsó Jeromost és Lázár Z Dalma-Enikőt Németországból, valamint Tóth Miklóst Hollandiából.

 

A KK távollétében köszöntötte Sipos Zoltán gondnok urat, nyilvánosan megköszönve hűséges és kitartó szolgálatát, amellyel a palástos lelkész hiányakor átsegítette az észak-németországi gyülekezeteket a mintegy 10-esztendos krízisen. Megemlékezett és áldáskívánást, üdvözletét küldte a jubiláló Tüski Istvánnak, aki 50 éves lelkészi szolgálatáért a budapesti teológiától aranydiplomát kapott. Kutasi András lelkészi alelnök mandátuma lejártával, egyéni tagságra nyert felvételt és Isten áldását kérte a KK következő őrhelyén végzendő szolgálatára!

 

A MRVSz muködési feltételei

 

Az 1996-os őrségváltás óta a MRVSz működése, a budapesti székhely Nagyváradra kerülésével gyökeresen megváltozott. A Nyugat-Európai Területi rész (NyETR) nem kapta meg a tavaly elfogadott módosított Alapszabályt. Hírek nem érkeznek, a "Tebenned bíztunk" kiadvány sorsáról sem tudni. Utólag a Reformátusok Lapjából értesültünk az 1997. évi Elnökségi és Választmányi ülésről, a Berekfürdőn június 13-14-én tartott tanácskozásra sem meghívó, de jegyzőkönyv sem érkezett.

 

A sok felvetett gonddal behatóan foglalkozott a NyETR idei Küldöttközgyűlése. Világi elnök emlékeztetett a debreceni felszólalására, amikor mintegy válaszul az újonnan megválasztott Elnök "feltételeire", felhívta a küldöttek szíves figyelmét arra, hogy Nyugat-Európában a magyar- és egyházi munkánkat (tisztes kivétellel) aligha végzi bárki főállásban és munkaidőben. Ezért hosszú távú tervezéssel (legalább fél-, egyéves előrejelzéssel) és a gyors kommunikációs eszközök igénybevételével áthidalhatók a földrajzi távolságok. Bár Nagyvárad nem tartozik a Kárpát-medence könnyen elérheto központjai közé, eddigi ügyintézése sajnos alááshatja a Világszövetség tekintélyét. A kifogásolt anyagi ügyvitelt pedig Alapszabály rendezte.

Főtiszteletű Tőkés László elnök úr bár jogosnak ítélte a NyETR apellálását, de változást ez sem eredményezett. A NyETR annakidején üzenetközvetítős levélben köszöntve, beiktatásakor kifejtette meggyőződését, miszerint történelmi távlatokba nézve: koncentrikus körökbe kell összefogni a diaszpórát! A MRVSz - bár kárpát-medencei központú, de - nem válhat csupán kárpát-medencei érdekeltségű szervezetté. Ahhoz, hogy küldetésünket együtt és egyetemesen élhessük meg, a MRVSz jövoje a diaszpóra életében szükségszerűen bekövetkezendő keresztyén paradigmaváltás folyamatos megvalósítása lehet. Előfeltétel tehát, hogy a MRVSz jellegében, szervezeti felépítésében és működésében a világ reformátusságát koncentrikus körökben összekapcsoló tényezo maradjon, s egyben összefogója is legyen a központtól kifutó centrifugális és a központ felé igyekvő centripetális erőknek. A diszpóra világszerte ismét kiált: elvárja, hogy problémái megértésre, s ha lehet, orvoslásra is találjanak. De magunkra hagyatottságunkban feladatunknak egyedül eleget tenni képtelenek vagyunk. A szórvány-magyarságnak az anyaország (az egykori Magyarország és az utódállamok) iránti sokféle kínokkal küzdő viszonyulásával tovább is foglalkoznunk kell. Legfontosabb az összetartozás és összefogás munkálása, s arra nevelo kölcsönös anyagi-szellemi-lelki segítségadás.
Félelmem, hogy a MRVSz a Kárpát-medence területére szűkkeblű felekezeti és nemzetmentő keretek közé szorul, sajnos beigazolódni látszik és attól tartok, hogy a nagyvilág támogatását is elveszíti. E felfogás időszerűségét bizonyítja a Magyar Világszövetség (MVSz) Hargitafürdon idén május 16-án tartott Elnökségi ülésén történt megbeszélés. Molnár-Veress Pál stockholmi lelkész kezdeményezésére a MVSz a Nyugati magyar szórványközösségek lelkigondozásának feladatairól konkrét cselekvési tervet alakított ki.

Internet

 

A NyEMRLSz honlapja 1996 óta létezik és minden nyugat-európai magyarnyelvu protestáns istentiszteleti alkalomról tájékoztat az Internet nyugat-európai oldala. A teljesség kedvéért azokról is tájékoztat, akik a NyEMRLSz-hoz ugyan nem tartoznak, de a magyar lelkigondozásban rendszeresen részt vesznek: pl. a Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközössége (KÉMELM) és egyéb nyugat-európai magyarnyelvű protestáns gyülekezetek. Ugyanakkor közvetlen kapcsolatot teremtettünk a Kárpát-medence református egyházi honlapokkal és a nagyvilágbeli magyar ajkú egyházi, de nem protestáns honlapokkal is.

 

A magyar ökumené göröngyös útján, az elektronika áldásival, így egyet előre léphettünk. Az Internet felelőse, a világi elnök, Krisztus Urunk áldását kérte erre az összefogásra, hogy felekezeti különbözoségeink ellenére, nemzetünk keresztyén egységét szolgálhassuk. Bejelentette, hogy a KÉMELM-mel közösen tartandó jövő évi konferencián "Jézus az Interneten: új lehetoségek és veszélyek" címmel, vitafórumra kerül sor.

 

A Kárpát-medencei Református Egyházak

 

Jóreménység szerint, a Magyarországi Református Egyházon (MRE) belüli kibontakozást a választások eredménye megfelelo irányba befolyásolják. Feltehetoleg most került sorra az a nemzedékváltás, amely eloítéletek és korábbi kötöttségek nélkül lesz képes az ezredforduló gondjait megoldani. Bölcskei Gusztáv püspök úrnak jan.18-i ünnepélyes beiktatására Európa nyugati végeiről üzenetközvetítős köszöntés ment. Nem a kenyér és a kard, sem a jog és az emberi értelem bölcsességével köszöntöttük, hanem a békeség, erő, reménység és örömüzenet Igéjével "Ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!" (ApCsel 3,6b). Kívántuk, hogy szolgálata legyen eredményes, önfeláldozó munka, mely teremje az ébredésre ösztökélés és lábra állítás gyümölcsét. Kívántuk, hogy térbeli és időbeli hatással, mindenütt meghallják ezt az örömhírt. Legyen áldott őrállója magyar kálvinista központunknak - egyházkerületének de legyen áldássá az ország és a nagyvilág reformátussága számára is. Hivatalos őrállóvá választva cselekedje a szeretet intő, segítő és mentő szolgálatát. Áldást kértünk elkövetkező - de lényegében folyamatos és örökös pásztori szolgálatára. Meggyőződésünk, hogy minden arany, kenyér, kard, jog és emberi bölcsesség csak akkor ér valamit, ha eszköze és következménye annak az isteni erőnek, amelyet a názáreti Jézus neve jelent. Ez tartott meg minket is Európában.

 

Júliusban Csete Szemesi István főtiszteletu Urat köszöntöttük: Isten áldását kérve Reá és szolgálatára, amikor a Délvidéki reformátusság bizalmával felruházva első számú felelősévé vált a küzdő és sokat szenvedett Délvidéki Anyaszentegyházunknak. Kiemeltük, hogy a történelmi viharok mindenkori pusztításai után, most a fenti Igékben Isten biztatása és vigasztalása szól Néki és őseink földjén a szétszórtságban halálraítélt és lassan pusztuló népünknek. Délvidék püspökére minden nép figyeljen! Hirdesse Nékik, hogy a világosság Ura felhozza szép hajnalát! Népünknek szólja a megmaradás Igéjét! Kell hogy megtalálja önmagát és kell hogy újraépítse lerombolt belső és külső templomait. "Mutasd meg Krisztusról szóló bizonyságtételedben a világgyógyítás módját. Világosodjál, hogy szolgálatod rendszeres alkotó munkavállalkozássá legyen". Kívántuk, hogy szövétneke úgy fényljék Isten dicsőségére, hogy környezete sötét gyűlölete és a háború gyűlöletes világa megvilágosodjék. "Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsosége rajtad feltámadt. Mert ímé sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz és királyok a néked feltámadt fényességhez." (És 60, 1-3)

 

E vezetőket hordozzuk imádságainkban, hogy a halálból életre hívó Igét szólhassák és a sereggyűjtés napjává váljék a Krisztus toborzóját éneklő gyülekezet minden együttléte. Mondhassuk: vettél és adtál eddig is, továbbra is végy, hogy adhass, légy, hogy vezethess!

 

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata, MRETZs

 

Kapcsolataink a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatával tökéletesen működik. Szolgálatunk a körleveleket, meghívókat és jegyzőkönyveket rendszeresen megkapja. Aktívan részt vállalunk a munkából: az Elnökségi üléseken rendszeresen képviseltetjük magunkat. Jancsó Jeromos nagytiszteletu úr munkáját az Elnökség köszönettel nyugtázta, akit alkalmasnak és hivatottnak talált arra, hogy a Tanácskozó Zsinat sajtóbizottságába delegálja.

 

Felekezeteken felüli keresztyén lelkigondozás a magyar diaszpórában?

 

Világi elnök szólt arról a drámai hangú beszámolóról, amely idén tavasszal hangzott el a korábban idézett Magyarok Világszövetsége (MVSz) elnökségi ülésén. Ismernünk kell az ügy hátterét. Egy általános takarékossági mozgalomról van szó, amely végül is Európa-szerte minden magyar szolgálat teljes leépítését és eltűnését eredményezheti. Hogy a magyar szolgálat már is égető gonddá vált Nyugat-Európában, néhány példával ecsetelte.

 

1. Svédországban a magyar lelkészfizetést a svéd egyház takarékossági okokból december 31-el megszüntette, majd a "kegyelmi időt" a Svéd Zsinat 2000-ig meghosszabbította. A NyEMRLSz elvileg szorgalmazza a nemzeti egyházak kebelén belüli, állandó magyarnyelvű lelkigondozó-lelkészi szolgálat fenntartását. Viszont 2000-ben, az állam és az egyház szétválásával, a Magyar Szolgálat is önállósulhat s jogot formálhat egyházadó (tagdíj) beszedésére. Az valószínűleg megoldást jelenthet, ha ugyan atyánkfiai nem csak "életünket és vérünket" (lelkesedésüket) ajánlják fel, de a "zabjukat is!".

 

2. A Kastli Gimnázium fennállása 1999-tol kérdésessé válik az államsegély megvonásával, amiről a Német Szövetségi kormány takarékossági okokra hivatkozva intézkedik.

 

3. Bernben is ugyancsak ez a helyzet, ahol a Kantonális Zsinat már 1996. végével megszüntette Péter Iván berni magyar lelkipásztor alkalmazását.

4. Párizs külön fejezet. Bár tudom, hogy a kicsinyhitűség vádja érhet, de ismerve a gondokat, aggódom. Különösképpen azért, mert mindkét gyülekezet palástos pásztor nélkül maradt. Most mindkettőjük távozása után, az egyik gyülekezet elveszett és félő, hogy a magyar reformátusság párizsi szigete teljesen szétmállik. Drótos Árpád és Kutasi András nagytiszteletű urak által megörökölt szervezeti és emberi megosztottság valamint a sanyarú anyagiak, lehetetlenné tették a két gyülekezet közeledését. Drótos Árpád nagytiszteletu úr párizsi gyülekezetében a korábbi egyfajta exlex állapot most tovább bonyolódott olyképp, hogy Kardos Gábor jólképzett filozófust laikus prédikátorrá választották. A gyülekezet fogondnoka Bodor Dezső élőszóban beszámolt a gondokról. A párizsi lelkészi állás megszervezésére tartós megoldás kell. Szorgalmazzuk a Francia Református Egyház (FRE) kebelén belüli, állandó magyarnyelvű lelkigondozó-lelkészi szolgálat megteremtését. A KK felkérte nagytiszteletű Hermán János TD ref. lelkipásztor urat, hogy szükség esetén segítsen úgy a palástos lelkészi teendok ellátásában, mint a lelkészi állás megszervezésében.

 

E gondok megoldását szolgálná (beleértve az anyagiakat is) egy felelős ökumenikus magyar egyházi szervezet felállítása, amelyet a MVSz-nek Molnár-Veress Pál stockholmi lelkészünk javasolt. Dióhéjban egy "felekezetenfelüli" ún. magyar lelkigondozó szolgálatról lenne szó. Vetési László kolozsvári ref. lelkész átfogó, ökumenikus tartalmú javaslatot dolgozott ki. A javaslat kiemeli, hogy a magyar diaszpóra lelkigondozásának megoldása egyetemes magyar ügy, közös felelősség. Valóban sorskérdés, amelyet átfogóan kell rendezni. Ez bizonyos vonatkozásaikban eltérő a protestánsok, a katolikusok és az unitáriusok esetében. Javaslata szerint ki kell kérni az anyaországi történelmi egyházak vezetőinek véleményét és tanácsait, esetleg javasolnia kell egy helyzetelemző tanácskozás összehívását. El kell készíteni egy egyetemes magyar keresztyén missziói munkatervet. Szükséges kezdeményezni a Külhoni Magyar Egyházak Közösségének megalapítását. A MVSz-nek aligha lehet nemesebb küldetése, mint a sokfelől megnyilatkozó kitűnő és felelős elképzelések összefogása és kimunkálása. S hasonló célnak kell vezérelnie a mindenkori magyar kormányzatot is. Ugyanis mi a magyar érdek? Az, hogy az erők összeadódjanak! Tisztességes őszinteséggel hozzá lehet járulni a félreértések és gondok tisztázásához. Eddig egymás ellen fordultak, szétforgácsolódtak, most itt van a történelmi lehetőség, hogy egy irányba forduljanak. Munkához látni a harmadik évezred közeledtével azt jelenti, hogy akik ma élünk, szembenézünk azzal a veszéllyel és reménységgel, amit a most következő évezred jelenthet. Nékünk az a dolgunk, hogy felmutassuk Krisztust! Megszólaltassuk azokat az embereket, akik magyarul építő gondolatokkal próbálnak közelíteni ehhez a feladathoz. Egyetlen dolog számít: megtartsa és gyarapítsa a nemzetet, s hogy senki ne érezze magát veszélyben. A fő cél nem lehet más, mint megmaradni. Mi nem politikával foglalkozunk, hanem ezeket a vágyakat akarjuk gyümölcstermő fává növeszteni. Ehhez keressünk alkotótársakat nem pedig a szembenálláshoz.

 

A Református Világszövetség WARC nagygyűlése: Nem törtek szét a bilincsek

 

A NyEMRLSz RVSz-beni tagsággal kapcsolatos korábbi döntése végrehajthatatlan, mert csak "egyháztestek" kérhetik felvételüket.

A RVSZ történetében először tartott nagygyűlést egy (volt szocialista) kelet-közép-európai országban. A találkozó 1997 augusztus 8-20. Debrecenben, jelmondatával (És 58:6 "Törjétek szét az igazságtalanság bilincseit") egyszerre hívta fel a világ reformátusainak figyelmét a bűnbánat, az irgalmasság és szolidaritás fontosságára. Bár felemelte szavát a Tajvanban, Indiában, Indonéziában, Ausztráliában, több afrikai országban és Európa országai közül Romániában, Ukrajnában és Szlovákiában tapasztalható visszaélések ellen, igen sajnálatos, hogy RVSz Sajtószolgálata a Kárpát-medence kisebbségi egyházainak kérését ahelyett, hogy a világ közkincsévé tette volna, egy gyalázatos írást tett közzé. Jerry L Van Marter tollából származó írás félreveri a harangokat attól való félelmében, hogy egy transznacionális magyar egyház jöhet létre. Szükségtelen hangsúlyozni, minden magyar reformátust megsértett azzal, hogy kiforgatta azt a kérést, amelyet a MRVSz és a MRETZs nevében Tokés László püspök, a nagygyűlés augusztus 13-i Sajtótájékoztatóján tárgyilagosan és rendszerbe foglalva adott közre.

 

"Jézus az Interneten: új lehetőségek és veszélyek" Kárpátalja 1998

 

Magyar Protestáns Teológiai Konferenciára kerül a KÉMELM-mel közösen sor, immár 6. alkalommal, Gulácsy Lajos püspök úr és a Kárpátaljai Református Egyházkerület meghívására Beregszászon 1998. szept. 5-9-ig. Jézus a világpiacon - "Ti kinek mondtok engem" Mk 8, 27-29. központi igei témával. "Kell-e még Jézus a világ piacán?" címu előadás megtartását elvállalta Bölcskei Gusztáv püspök, a MRE Zsinatának lelkészi elnöke. "Jézus az Interneten: új lehetőségek és veszélyek" címmel vitafórumra kerülne sor. Evangélikus részről Bogdányi Gábort - a Magyarországi Evangélikus honlap gazdáját kérték bevezető eloadás tartására. Református részről Simonfi Sándor, a RECALvin szerkesztője vállalta a korreferens feladatát Szundy László, a MRETZs honlapja szerkesztőjének részvételével. A szombat-szerdai időpont azért jó, mert olcsó repülőjeggyel lehetne odautazni, azután vasárnap a lelkészek vendég-igehirdetők lehetnek és kulturális foglalkozásokra is jut időnk. A határátlépéssel járó bonyodalmak remélhetőleg leegyszerűsíthetők, a jelentkezési határidő szigorúan 1998. május 31.

 

A MRETZs-nak eljuttatott 1998. évi imatéma

 

Adjunk hálát, hogy velünk az Isten, hogy: az Európa-szerte félévszázadon át anyanyelvünkön szóló Igében is velünk volt és van! Áldjuk Istent azokért, akik szüntelenül bizonyságot tesznek az Úr csodatevő és megtartó hatalmáról és hittel rendezett közösségi életet ápolnak, ezekért felelősséget érezvén, példaadóan állnak helyt posztjukon. Köszönjük meg az Európai Magyar Evangéliumi Ifjúsági Konferencia nagyheti lelki áramlataiból fakadó áldásokat, az Európai Szabadegyetem rendkívüli szellemi munkásságának és lelki értékgondozó, teremtő és fejlesztő szolgálatát, amelyet a magyar protestantizmus érdekében végeztek és végeznek. Könyörögjünk, hogy a félelmek kavargó hullámverésében, az életküzdelem kísértéseiben s rettenéseiben egymás karját tartva, kezünk szétválaszthatatlanul kapcsolódjék össze, hogy Szolgálatunk által a Lélek erőforrása maradjon közöttünk. Gyökereink ebből táplálkozván, az anyanyelv és hithűség édes megtartó termékeit eredményezze. Szolgálatunk nemzedékről nemzedékre fennmaradva tölthesse be hivatását: önazonosságunk megtartásában további növekedést és gyümölcstermést eredményezzen. Imádkozzunk, hogy egymás terhének hordozásában társak lehessünk és testvérek maradhassunk, hogy Szolgálatunk anyagilag is megerősödhessék és egyetértés békesége által pompázó virágoskert áldásait munkálja. Kérjünk áldást a Kastli magyar gimnáziumra és munkájára, hogy az ott nevelt s a jövőben nevelendő nemzedékek magyar öntudatú, célratöros felelős tanítványokká legyenek, hogy hűséges szeretettel egyéni és közösségi életünk fenntartói és vezetoi lehessenek. Kérjünk sáfárokat akik töretlen hittel vállalják Krisztus földi testét, az Anyaszentegyházat - bízva a hőséges Atya gondviselésében, aki Igéje és Lelke által tartott meg eddig is és tart meg továbbra is.
Ámen.

 

Dr. Békássy N Albert