2002 - Hittudományi Tanácskozás - Sajtótájékoztató

Sajtótájékoztató a NyEMRLSz IB gyűléséről (2002)


Mindenre van erőm a Krisztusban

A Nyugat Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) kicsiny közössége az idén nyáron június 19-21. tartotta Intéző Bizottsági űlését a csehországi Karlštejn-ban. A tanácskozás Guthy László felsőőri (Ausztria) lelkipásztor írásban megküldött áhitatával kezdődött. A tanácskozásra levélben küldte el üdvözletét és kimentését kérte Varga Sándor tb. elnök, Tüski István tb. társelnök, Erdélyi Géza püspök, a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának (MRETZs) elnöke és Tőkés László püspök, a Magyar Reformátusok Világszövetségének (MRVSz) lelkészi elnöke.
Az Intéző Bizottság foglalkozott a NyEMRLSz jelenével és jövőjével. Elemezte az elmúlt években történteket. Tudomásul szolgált a “Nyugateurópai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének” megalakulásával külön útra léptek választása. Az Intézö Bizottság visszautasította a NyEMRLSz-t ért támadást és azt a történelmi tények ill. saját múltja és munkájának ismerete hiányával magyarázta, ám tartózkodott az új szervezet vezetőinek és döntéseinek bírálától. Ugyanakkor elemezte egyes szolgálattevőinek vezetési hibáját, mellyel tovább növekedett a meglévő gond és meghasonlást okoztak a gyülekezetekben. Megállapította, hogy hitvallásaitól elidegenítő folyamat és a hamis tolerancia további megosztottsághoz vezetett. Következményeként egyháztestek, illetve gyülekezetek léptek ki a NyEMRLSz közösségéből. Ezért az Intézö Bizottság határozott a NyEMRLSz szervezeti rendjéröl és módosította
Alapszabályát. Visszaállította Ravasz László püspök nevével fémjelzett eredeti és hagyományos értékrendszerét amely a teljes Szentírásban a hit zsinórmértékét, a zsinat-presbiteri elvben működési formáját, a semper reformare gyakorlatában a reformációs örökségét és szolgálati nyitottságát önmeghatározónak vallja. Ismét kimondta, hogy hitvallásai a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás. Az Intéző Bizottság elfogadta Tőkés László és Erdélyi Géza püspökök egy évvel korábbi előterjesztését a NyEMRLSz szervezeti betagolódásáról az MRETZs-ba és az MRVSz-be.
Az Intéző Bizottság felülvizsgálta anyagi ügyvitelét is és tagságának csökkenése ellenére úgy döntött, hogy változatlan összegben megfizeti az MRETZs és az MRVSz fenntartásához való, korábban megajánlott hozzájárulását.
A NyEMRLSz esélyeit és lehetőségeit a közös európai jövő távlatában református önazonosságának megtartásában véli megvalósulni. Megemlékezett Isten kegyelméből ajándékként kapott áldásokról, amelyre - az elszomorító mulasztások ellenére is - áldásképp mondhatja: egyedül Istené a dicsőség! Névszerint emlékezett elődeiről: Nagy Sándorl és dr. Soós Géza lelkipásztorokról, Kupa Lászlóról és munkatársaikról, akik 1952 márciusában a Genf melletti Presengeben, majd La Capiteben - az idén éppen 50 esztendeje - indították göröngyös útjára a nyugat-európai szórványban élő reformátusok közös európai szolgálatát.
A NyEMRLSz a háború miatt csak most tehet eleget a Délvidéki Református Keresztyén Egyház elnöksége 1988-as meghívásának. Így legközelebbi hittudományi tanácskozására és Küldöttközgyülésére 2003. szeptemberében kerül sor Feketicsen, melynek központi gondolata lesz: "Református magyar vagyok..."

ű