2010 - Hittudományi Tanácskozás - Sajtótájékoztató

Otthonra találtak Felsőőrt a nyugat-európai magyar reformátusok


Sajtótájékoztató a Nyugateurópai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz)
2010-es hittudományi és vezetőségi tanácskozásáról

Július 22. - 25. (csütörtök és vasárnap) között az ausztriai Felsőőr (Oberwart) adott otthont a Nyugat-Európában élő és szolgáló magyar reformátusok szervezete, a NyEMRLSz rendes évi hittudományi és elnökségi tanácskozásának. A tanácskozás gyújtópontjában a magyar reformátusok missziói feladata állt Quo vadis keresztyén Európa -  'Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!' (1 Kor 16,13).

Az elmúlt négy esztendőben immár harmadik alkalommal Felsőőrt mintegy már “haza” érkeztek a Németországból, Franciaországból, Svédországból, Csehországból, Szlovákiából, Romániából, Magyarországról, Hollandiából, Ausztriából és Svájcból egybegyült magyar református képviselök. Felkért elöadók: Tóth Miklós: Prototheológia - theológia - misszió- református – magyar; Rémesné Köpeczi Bócz Edit:  Misszió? Legyünk erősek? szóltak a közös európai jelenünkben és politikusaink által oly eröteljesen támogatott ”másság” távlatában a közömbösség, istentagadás és egyébb agressziv pszeudokeresztyénség mellett, Németh Pál: Jelenünk az izlám európai betörése ill. Peres Imre:  Az európai protestantizmus belmissziói tudatát elemezve.

A tanácskozás résztvevői köszöntötték 87. életévét betöltött özv. dr Gyenge Imréné Editnénit és vele együtt a XC zsoltár éneklésével ill. a feltámadási Igék meghallgatásával tisztelegtek néhai dr Gyenge Imre, volt felsőőri lelkipásztor sírjánál. A résztvevők kirándultak Németújvárba (Burg Güssing) és meglátogatták a XII. századból származó Batthyány család egykor református múlttal is rendelkezö (1569 – 1648) birtokát – a várat, múzumot és kápolnát a Batthyányak sírboltjával. Egy este pedig Tarcsafürdő (Bad Tatzmanndorf) biztositott élvezetes időtöltést.

A Vezetőségi űlés foglalkozott a nyugateurópai gyülekezetek gondjaival és egyházpolitikai kérdésekkel. Időrendi sorrendben egyperces csendes imával emlékezett hazahivott szolgatársakra: Szudóczki Eszter londoni presbiterre, aki még 2008. májusában 86 évesen halt meg. Néh. Eszter nénénk emlékére 2008. júniusa óta az Angliai Magyar Református Egyház Észak Londonban nyilvánosan működő és szeretetadományokból fenntartott “Eszter Szudoczki Hungarian Language School” magyar iskolát müködtet. Békássy Andor-Bács, a délvidéki zombori református gyülekezet 1991 óta hűséges pásztorára és a világi elnök öccsére, aki tavaly aug. 1-én 61. évesen halt meg. Cseri Gyula németországi református lelkipásztor 69. életévében az idén márciusban adta vissza lelkét Teremtőjének. A Franciaországi Magyar Református Egyház hűséges presbitere özv. Cseh Imréné Erzsébet az idén április 22-én halt meg Párizsban. Tonk István kolozsvári mérnök, a Misztótfalusi Kis Miklós Nyomda és Kiadó igazgatója, az Erdélyi Református Egyházkerület ügyvezető főgondnoka, az idén áprilisban 69 évesen hunyt el. A sort Bütösi János nyugalmazott lelkipásztor zárja, aki 1991-től 1996-ig a Magyar Református Világszövetség alapító első elnökeként szolgált. 1996. óta a NyEMRLSz örökös tiszteletbeli tagja „a világ magyar szórvány-eformátussága lelkigondozására fordított munkássága elismeréséül” Életének 91. évében hunyt el július 12-én az Egyesült Államokban.

A nyugateurópai magyar reformátusság gazdag szellemi kincseinek továbbadására és embertársai javát szolgáló népegyházi alapokon többszintű tevékenységet kifejtő történelmi szervezet megerősítette eredeti és hagyományos küldetését és alaposan elemezte a fennálló áldatlan egyházpolitikai vetületeket. Meghatározta az egyetemes magyar református egyházépítésben reá váró feladatait és ismét megerősítette elkötelezettségét a Magyar Református Egyházak Tanácskozó (Egyetemes) Zsinata mellett. Ennek munkájában való részvétel a magyar reformátusság jelenében a lehető legnagyobb méltányosság gyakorlása és szükséges jogkövetés! Közös célkitűzésének tartja a Kárpátmedencén túli magyar reformátusság összefogását és a világon szétszórt magyar reformátusok számontartását ill. misszionálását. Nyugateurópai Területi Résszé 1991-ben szerveződött NyEMRLSz most jogorvoslás lehetőségét keresi - a Magyarországi Református Egyház elnökségének kezdeményezésére született - a Magyar Reformátusok Világszövetségét megszüntető bírósági döntésre. Református hitvallásai megtartásával és közös református hagyományai keretében kinyilvánította ökuménikus nyitottságát és együttműködési készségét a területén működő egyházi közösségekkel. Saját - immár hét évtizedre vissztekintő - történelmi múltja feldolgozásáról határozott. Üdvözölte azt a párizsi döntését, miszerint a gyülekezet visszaállitotta eredeti elnevezését Franciaországi Magyar Protestáns Református Egyház. Vezetőségi tanácskozás egyhangúlag a házigazda Gúthy László lelkipásztort lelkészi alelnökévé választotta.

Egy konferencia akkor sikeres, ha nem csak kiváló előadókat hallgat meg, de résztvevői mögött szabad nép van - egy olyan közösség - amely nemzeti és felekezeti önazonosságát nem csak megtartja, de büszkén vállalja is. Nyugat-Európa óriási szórványa és a diaspórában élő több ezer magyar református a Felsőőrött élő és szolgáló református Isten-népével együtt közösen imádkozik. Fenséges légkörben zajlott le ennek a mindinkább hazaérkezö és alkalomról-alkalomra bövülö immár hagyományos kétévenkénti “felsőőri konferenciának” a helyi gyülekezettel együtt tartott záróistentisztelete. Feledhetetlenné tette az anyanyelvi és hitbeli közösségi ének, imádság, Isten Igéjére hallgatás ünnepélye, mely Peres Imre TD pozsonyi református lelkipásztor, debreceni hittudományi egyetemi tanár igehirdető szolgálatát követőleg majd 100 fős gyülekezet úrvacsorája igy osztozva a bünbánat és bünbocsánat kegyelmi vendégségében.  Jövőre jó reménység szerint a prágai magyar református gyülekezet lesz a tanácskozás házigazdája.

2010. július 26.
A kiadvány hiteléül:
Dr. Békássy N Albert, sk világi elnök