1996 - Hittudományi tanácskozás

Beszámoló a MC évében 1996. aug. 23-27.
a felvidéki Észak Komáromban tartott
Nyugat-Európai Magyarnyelvu Református Lelkigondozó Szolgálat Konferenciájáról

Komárom, 1996. augusztus 23-27

"Te tanítasz engem az élet ösvényeire... " Zsolt 16,11

 

Az észak komáromi Kálvin János Teológiai Akadémia adott otthont annak a 27 résztvevonek, akik hét nyugat-európai országból meg Ausztráliából, Szlovákiából és Magyarországról gyultek össze a Nyugat-Európai Magyarnyelvu Református Lelkigondozó Szolgálat (NyEMRLSz) 1996-os teológiai konferenciájára. A református templomban tartott megnyitó istentiszteleten újra felhangzott a Világtalálkozó himnusza a világi elnök orgonavezérlésével, lévén e konferencia záróalkalma a Magyar Reformátusok III. Világtalálkozója kiemelt utórendezvényeinek, ahol Soós Mihály, lelkészi elnök Jn 21,15 alapján hirdette az Ígét.

 

A Szlovákiai Református Egyház gyülekezeteiben a közbeeso augusztus 25-i vasárnapon vendégígehirdetoként a mi lelkészeink szolgáltak. A résztvevok, a néhai koronázó város Pozsony református templomának megnézésére és muemlékeinek megismerése idejére Dr Mikó Jeno, t.b. püspök vendégei voltak. Tokés László püspök, a Magyar Reformátusok Világszövetsége (MRVSz) új elnöke, mandátuma tartamára lévén a NyEMRLSz egyéni tagja, az egybegyulteket üzenetközvetítos levélben köszöntötte. A Küldöttközgyulés az országokkénti szolgálatok beszámolói után, a Kárpátmedence református egyházaival fennálló kapcsolatok számbavételével ezek elmélyítésén munkálkodott. A záró ünnepi istentisztelet megható testvéri búcsúval a helyi gyülekezet úrvacsorai közösségben ért véget. Ezen Dr Erdélyi Géza felvidéki püspök és Fazekas László, komáromi lelkipásztor szolgáltak.

 

Történelmi távlatokba nézve: koncentrikus körökbe összefogni a diasporát

 

A Küldöttközgyulés köszöntötte a MRVSz új tisztikarát és jókívánságai mellett nyomatékosan felhívta az új vezetoség figyelmét arra, hogy a MRVSz - bár kárpátmedencei központú - de nem válhat csupán kárpátmedencei érdekeltségu szervezetté. Ismételten kiemelte, hogy küldetésünket együtt és egyetemesen élhessük meg, a MRVSz jövoje a diaspora életében szükségszeruen bekövetkezendo keresztyén paradigmaváltás folyamatos megvalósítása lehet. Elofeltétel tehát, hogy a MRVSz jellegében, szervezeti felépítésében és muködésében a világ reformátusságát koncentrikus körökben összekapcsoló tényezo maradjon s egyben összefogója is legyen a központtól kifutó centrifugális és a központ felé igyekvo centripetális eroknek.

 

A MRVSz már hozzáfogott feltérképezni a nagyvilágban szétszórt és szórványban élo magyar reformátusok, evangélikusok és más protestánsok problémáinak leheto megoldásait. A református-evangélikus diaspora dialógusa, mint nálunk Nyugateurópában, sok kérdésben segítséget jelenthet. A diaspora világszerte ismét kiált: elvárjuk, hogy problémáinkat megértésék s ha lehet, orvoslásra is találjanak. De magunkra hagyatottságunkban feladatunknak egyedül megfeleni képtelenek vagyunk. A szórványmagyarságnak az anyaország (az egykori Magyarország és az utódállamok) iránti sokféle kínokkal küzdo viszonyulásával tovább is foglalkoznunk kell. Legfontosabb az összetartozás és összetartás munkálására nevelo kölcsönos anyagi-szellemi-lelki segítségadás. A MRVSz érdekeit nem lehet és nem szabad a Kárpátmedence területére szukkeblu felekezeti és nemzetmento keretek közé szorítani, mert elveszítheti a nagyvilág támogatását s akkor a végso eljelentéktelenedés útjára lépne. Elvárjuk a kárpátmedencei tömbreformátusságtól a nagyvilág összmagyar reformátussága felé forduló missziói elkötelezettségét, hogy felelossége ne csak az otthoni cigánymisszióra terjedjen ki, hanem a kisebbségi magyar reformátusok, ill. a környékbeli nemzetiségek evangélizálása is megelevenedésre váró feladatatává váljon.

 

A NyEMRLSz világi elnöke a Küldöttközgyulést megnyitó beszédében szeretettel és tisztelettel köszöntötte a Szlovákiai Református Egyház megválasztott új Elnökségét s köszönetet mondott a korábbi tisztségviseloknek a meghívásért. Dr Erdélyi Géza püspököt biztosította, hogy a Lélek általi elhivatásában vállalt pásztori munkáját imáinkban hordozzuk. A Kálvin János Teológiai Intézetnek, Peres Imre igazgatónak és Takács Zoltánnak megköszönte hogy a konferenciának házigazdái lettek. A jelenlevok Szlovákia egyetlen Magyar Református Teológiai Akadémiáját szolidaritásukról biztosították és felkérték a nyugati testvérgyülekezeteket az Akadémia erkölcsi és anyagi támogatására.

 

Elnökségünk tagjait Stubendek László, Észak Komárom alpolgármestere tisztelgolátogatáson fogadta. Magyar Károly északkomáromi plébános pedig ökuménikus szellemben magánlátogatáson fogadta világi elnökünket.

 

Vallásos nevelés muhelyei a diaszporában

 

Címmel három eloadás foglalkozott a témával. Burg Kastl-ban az európai modell szerint muködo egyedüli nyugateurópai magyarnyelvu gimnázium bemutatására Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. - hitoktató tanár központi helyet kapott. A világi elnök bevezetojében elmondta, hogy a konferencia témájának megfogalmazásakor Reményik Sándor versének sorai szolgáltak mottóul: "Ne hagyjátok a templomot, a templomot s az iskolát!" A templom és az iskola pillérei közül ma a templom az erosebb, és e felé kell terelnünk nyugateurópai reformátusságunk még meglévo erejét. Ugyanakkor tisztán érezzük, hogy "az iskola az élet tanítómestere" s a nagy nyugati szórványmisszióban korunk aktuális kérdései közepette szolidaritást vállalva együtt küzdünk azokkal, akik gondviselésünkre vannak bízva. A magyar reformátusok Világtalálkozójának néhány kísérorendezvénye az egyházi iskolák kérdéseit napirendre tuzte ugyan, de Nyugateurópa ebben nem szerepel. Ezért feladatunknak tartottuk gyülekezetenként felmérni, hol történik vallásos nevelés.

 

Dr Korsós Bálint, a pápai Református Kollégium Gimnáziumának helyettes igazgatója a magyarországi egyházi iskolákkal foglalkozott, majd Peres Imre igazgató a felvidéki magyar református felekezeti elemi oktatást és a komáromi Kálvin János Teológiai Akadémia munkáját ismertette. Az eloadások megbeszélésekor és a hozzászólásból kitünt, hogy a postgraduális képzés lehetoségeinek feltérképezésére és megszervezésére Nyugateurópára különleges felelosség hárul.

 

Emlékeztünk

 

A NyEMRLSzt rendes évi küldöttközgyulése augusztus 26-án egyperces felállásal és csendes imával emlékzett meg Dr Gyenge Imre felsoori nyug. református lelkész, az Ausztriai Református Egyház szuperintendensérol, aki nemes lelkét élete 71. évében visszaadta Teremtojének. Soós Mihály lelkészi elnök levélben kondolált. Néhai Gyenge Imre bár Szolgálatunknak nem volt tagja, de hite, lelki- és szellemi javai a miénket is gyarapították.

 

Csiha Kálmánné Püspökné Asszonynak Jézussal való földi vándorlása végeztével 1996. febr. 12-én, családjának, valamint az Erdélyi egyházkerületnek a világi Elnök testvéri együttérzésünket és részvétünket fejezte ki.

 

F. év március 25-én pedig ft. Csete K. István, délvidéki nyug. ref. püspök hazatértekor világi elnökünk részvétnyilatkozatában kiemelte, hogy a délvidékiek megárvulásában mi is árvábbak lettünk. Július 5-én ismét a Délvidéki Református Keresztyén Egyháznak és a feketicsi gyülekezetnek ill. a Hódosy Családnak kondolált. Hódosy Imre püspök életéért a Gondviselonek mi is alázatos hálát adtunk. Az öreg Rákóczy György kézi bibliájába és ágyúi csövére öntetett jelmondatot idézte: Non est volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei! Hódosy püspököt úgy ismertük, akinek életére különösképpen nem az akaró és a futó jellemzoje állt. o inkább az ellenkezoje volt: tudott sorban állni s szemrebbenés nélkül várni, amíg szólítják. A magyar ember nemes vonásait mutatta fel s lám, mégis megérkezett a csúcsra. Szívósan, csendesen akart és dolgozott, mint kosziklát vájó vízcsepp. Egyénisége egy Istentol elrugaszkodott történelmi korszakban egyensúlyt, békét, belso harmóniát teremtett. A minden összhangot szétszakító s emberi mivoltából is kivetkozött disszonans világgal szemben, o békességet talált Istenben s minden értelmet felülhaladó szelídséggel és öntudatosan tartotta egybe s terelgette az Úr nyáját Isten közelébe, ahol béke, egység és összhang van. Áldja meg az Úr ezt az árván maradt és széttört cserépedényét, melyet Délvidéki Református Egyháznak neveznek és jelölje ki a kívánatos utódot.

 

Rendeljen az Úr csendes pihenést néhai szolgáinak és nyújtson vígasztalást gyászolóiknak. Legyen emlékezetük áldott!

 

A MRVSz Nyugateurópai területi rész

 

A találkozás öröme a hitbeli testvérekkel és a magyar anyanyelvvel szorosan összekapcsolódó református önazonosságtudat méltósággal való vállalása jellemezte a Magyar Reformátusok III. Világtalálkozójának rendezvényeit. Az ünnepi alkalmak szónokai a román hatóságoknak és a városi önkormányzatok vezetoinek itt is köszönetet mondtak amiért az érkezo külföldi vendégek határon való beléptetése elozékenyen, gyorsan és zökkenomentesen történt, és lehetové tették a világtalálkozó korlátozások nélküli megrendezését. A világi elnök beszámolójában elmondta, hogy a magyar reformátusságnak Partiumban és Erdélyben tartott III. nagy seregszemléjére, Istennek velünk kötött szövetsége szüntelen megújításának elve alapján az elokészülésben imádságos lélekkel vettünk részt. A Világtalálkozó központi témája Zsolt 90,1: "Uram Te voltál hajlékunk nemzedékrol nemzedékre", Nagyváradtól - Sepsiszentgyörgyig és a Kárpátmedencére terjedo rendezvény-sorozatán felmutatva az együvé tartozásunkat, képviseltük a millecentenáriumi ünnepségek sorozatához kapcsolódó evangéliumi "magyar"- látásunkat.

 

Az egyetemes egyház képviseletében a Világtalálkozón a NyEMRLSz tagai, számos nyugateurópai gyülekezetünk, szervezetek, és egyének vettek részt. Egyetemes egyház csak ott van, ahol helyi egyházak vannak, s az egyházat az teszi egyházzá, ami a helyi egyház bizonyságtételében (martyria) istentiszteletében (leitourgia), közösségében (koinonia) és szeretetszolgálatában (diakónia) történik. Az egyház a helyi egyházak olyan családja, melynek minden tagja nyitott a mások szükségeire és kész arra, hogy lelki s anyagi javait velük megossza. Tudnak egymásról, egymást látogatják és érzik az együvétartozást s ezt munkálják. A missziói egyház mindenütt a világon ezt szolgálja. Mi is Nyugateurópában. Ennek a lelki országnak földi konzulátusai az egyes gyülekezetek. Minden gyülekezet amíg benne tisztán hirdetik Isten országa üzenetét, az Ígét és komolyan megtartják Isten országa rendjét, hivatali állomása Isten országának. A külso templomban összegyult hívek belso temploma épül s a gyülekezet a maga láthatatlan lelki szövedékében belefonódik a láthatatlan anyaszentegyházba, a szentek egységébe.

 

Ez a Világtalálkozó, mint az egyetemes keresztyénség egy jellegzetesen magyar megnyilvánulása, számunkra nem jelentett sem felekezeti, sem nemzeti elkülönülést, sot a magyar keresztyének egységét ökumenikus jelleggel szolgálta. Ezért vagyunk itt, nem a propagandát keresve, hanem a misszió feladatát! Ezért nem fontos, hogy hány nyugateurópai tagot képviselünk a hozzávetolegesen 80.000-es nyugati magyar szórványreformátusságból. Lényegtelen, hogy márványból épült templomokban vagy éppen egyszeru fehérre tapétázott szobákban hangzik az Íge, de magyarúl. Nem szempont, hogy fejedelmi méltóságú püspökök, vagy éppen az Úristen egyszeru palástos közlegényei szolgálnak-e benne. De központi a tét: néhány szegény bunös magyar hallgatja egy szegény bunös ember bizonyságtételét - mint most itt, mert érvényes Isten nagy biztatása és ígérete Luk 12,32: "Ne félj te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot"! Reméljük, hogy a magyar reformátusok III. Világtalálkozója is ezt munkálta s benne a vakmero reményt: a magyar fennmaradást!

 

Lássátok - halljátok egymást: Internet

 

Megértjük, hogy szétszórtságunkban felelosek vagyunk egymásért. Elsosorban a kapcsolattartás elégtelensége Európaszerte aggaszt, holott az gyülekezeteink megmaradását szolgálná. A Világtalálkozóra elkészült a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának honlapja s ott az Internetre (http://www.mretzs.isys.hu) a "lássátok - halljátok egymást" elve alapján a NyEMRLSz-ról tájékoztató, alapszabály és a lelkészek, valamint egyházi szolgálattevok címe, meg fontosabb események tájékoztatója, bibliográfiánk s a konferenciánk meghívója is felkerült. A megvalósításáért személyes köszönetet mondott a világi elnök Szundy László úrnak és cégjének.

 

Abból kiindúlva, hogy akik élni akarnak Krisztus egyházától elszakadniuk nem szabad, vésodött lelkönkbe a tudat, hogy szétszórtságunkban egymásért felelosek vagyunk. Szolgálatunkban fel kell mutatnunk az üdvözültek jó rendjének célját, bizonyosságát és nyugalmát. Ezért a Küldöttközgyulés úgy döntött, hogy a NyEMRLSz-hoz nem tartozó, de Európaszerte a magyar-nyelvu protestáns lelkigondozást végzok is, mind felkerüljenek az Internetre. Tesszük ezt egyedül Isten dicsoségére, ingyen és bérmentve. Megjelöljük, hogy "nem tagja a NyEMRLSz-nak". Türelmet gyakorolunk az elképzelések külömbözoségébol származó, de megosztottságunkban a közösség felé vezeto utat keresve. Reméljük, hogy van s lesz energiánk meghasonlás nélkül a jövorol alkotott felfogásunkat az egymásnak megmutatására. Hisszük, hogy Isten ezt is felhasználhatja a szeretet gyakorlására s nevének dicsoségére, az igazság kipróbálására és hogy a kipróbáltak szándékai nyilvánvalókká legyenek.

 

A tájékoztatórendszer továbbfejlesztésére világi elnökünk megbízást nyert. Tervünk, hogy az Európaszerte tartott magyarnyelvu protestáns istentiszteletekrol aktuális tájékoztatót adjunk. A szolgálati összefogások helyett ez az elektronikai kapcsolatteremtés még nem pótolja az egymásért és együtt való imádkozást, a gyülekezetek közötti tapasztalatcserét, a találkozásokat, a lelkészek közötti csereszolgálatot, az egymás hite általi szeretetben épülést. Ezekben gondolok az anyaország és a Kárpátmedence egyházaival meglevo, vagy épenséggel most felújítandó kapcsolatainkra is. Ott most kerül az Internet bevezetésre. Óriási lehetoségek kínálkoznak a téjékoztatás áldásaiban. A kegyelmi ido még tart: az evangélium hirdettetik, ezért várjuk a megtérés gyümölcseitt s áldozatokkal is igyekszünk az atyafiakhoz való hajlandóságra: az egymás terhének hordozásában!

 

A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata, Nagyvárad - Rét 1996. aug. 2.

 

Varga Pál titkár és világi elnök a NyEMRLSz elnöksége képviseletében a MRETZs-nak Nagyváradon a Réti templomban tartott ulésén vettek részt. A Hollandiai Magyar Protestáns Keresztyén Lelkigondozói Szolgálat, ill. Alapítvány szervezeti felépítésérol a MRETZs Elnökségét a világi elnök magánbeszélgetésben tájékoztatta. Senkit nem kívánt sem védeni, sem meddo vitát folytatni. Mégis hangsúlyozta, hogy még fölszólítások ellenére sem feladata a NyEMRLSz-nak az itélkezés. Munkájában mindíg következetesen kerülte: hogy "ítéljétek meg egymást", vagy "egymásban a rosszat", nem lehet a NyEMRLSz állásfoglalása ítéletmondás egyik fél fölött sem. Viszont bátorság rámutatni, hogy a krisztusiatlan a sértodött s haragos magatartás, az egymás megtagadása. A Küldöttközgyulés testvéri egyetértésben megtárgyalta ezt az ügyet s bölcsen úgy döntött, hogy krisztusi emberként szeretni azt jelenti, hogy nem ítélünk és igazságot nem osztogatunk, hanem kegyelmet gyakorolunk! A NyEMRLSz 4 fos zsinati alkotó tagságáról ott döntés született. Nyugat-Európát és Hollandiát megkülönböztetve ugyan, de el nem választva a Hollandiai Szolgálat meglévo ketto fos tagságán felül saját képviseletünk 2 foben állapítatott meg. Másfajta döntés lehetosége pillanatnyilag elképzelhetetlen. Eme kompromisszum egy szerencsétlen status quo. Abban reménykedve, hogy az élet és az ido meghozza a megoldást, számunkra nem sérto, mondotta a világi elnök anélkül, hogy azt minosíteni kívánná.

 

A Zsinat munkájának eredményeként a Világtalálkozóra megjelent az 504 éneket tartalmazó egységes Magyar Református Énekeskönyv amelynek szerkesztoi Nyugateurópa területérol kért 32 dícséretbol 16 éneket bevettek. Ezek a közös református és evangélikus gyülekezeteink által már több mint egy évtizede használt "Dícsérjétek az Urat - Magyar ökuménikus énekeskönyv" (Gémes István ev. lelk. szerk. Stuttgart, Würtenbergi Magyar Protestáns Gyülekezet kiad. 1984.) leggyakoribb és legkedveltebb énekei közül valók. Szolgálatunk számára a megrendelt 25 példány kiosztásra került, utórendeléssel a MRE Zsinati irodájához lehet fordulni.

 

A Zsinat elfogadta az egyetemes imatervet, amelynek Nyugateurópára vonatkozó szövegét a világi elnök fogalmazta meg. Elfogadásra került többek közt az egységes liturgia is. A Miatyánk és az Apostoli hitvallás az ökuménikus fordítás szövegével került be, mert a liturgia arhaikus szövege a nyugateurópai nemzedékeink számára már nehezen értheto. A zsinati atyák még ha hagyományszeretetbol s anyanyelvünk megtartása iránti tiszteletbol is döntöttek így, a liturgia megtartott szövege akkor is germánizmusokkal telített s helyes magyarsággal aligha dicsekedhet. Nyilván még sok munkára és akarategyeztetésre lesz szükség a jövoben, hogy a liturgiánk ténylegesen egységes legyen.

 

A MRETZs-át támogató alapítvány létesítésekor USD 400 felajánlásban megállapodás született Tóth Miklós atyánkfiával, amely szerint ezt az összeget Hollandia és NyEMRLSz fele - fele arányban vállalja. A Küldöttközgyulés utasította pénztárosát az alapítványi USD 200 összeg határidos befizetésére. A Küldöttközgyulés a MRETZs-a folyamatos muködtetésére egy összegben határozta meg évi hozzájárulásunkat, mert közös költségvetésünk nincsen s annak 1%-a sem irányadó.

 

Református Világszövetségbeni (World Alliance of Reformed Churches WARC) tagság

 

Elkészült Alapszabályunk angolnyelvu fordítása s hozzáláthattunk az egy évvel korábbi döntés végrehajtásához. A NyEMRLSz 12 országos szolgálat, ill. gyülekezet 19 lelkésze 51 istentiszteleti hellyel benyújtja tagsági kérelmét a Református Világszövetséghez - WARC. Pozítív döntést feltételezve, imádságos lélekkel készüljünk az 1997. aug. 7. - 20. között Debrecenben sorrakerülo nagygyulésre.

 

NyEMRLSz '97 konferencia Hannoverben

 

NyEMRLSz - KÉMELM 6. Közös Teológiai Konferencia '98-ban Kárpátalján

 

A Magyar Reformátusság mai átalakulásos, rögös és ellentmondásos korszakában két szélsoséggel állunk szemben: úgymint a klerikalizmus, másrészt pedig a kongregacionalizmus veszélyével. Nyugateurópai gondjaink a Kárpátmedence református egyházaiban nyilván hatványozottabban tükrözodnek. A Küldöttközgyulés e kérdéseket érintve, úgy döntött, hogy az 1997. évi teológiai konferencia központi témájaként foglalkozunk vele s behatóan értelmezve értékeljük azt. A presbiteri szolgálat szakértoi feldolgozására és a vitaindító eloadás megtartására a Magyar Református Presbiteri Szövetség képviselojét hívta meg és kérte föl. Menkéné Pintér Magda ref. lelkész a NyEMRLSz 1997-es konferenciáját egy szeptember 10-14. idopontra Hannoverbe hívta meg.

 

Bár 1997-ben volna esedékes evangélikus testvérszolgálatunkkal, a Külföldön Élo Magyar Evangélikus Lelkészi Munkaközösséggel - a KÉMELM-el - együtt közös konferencia tartása, de azt Gémes István kérésére 1998-ra halasztottuk. A Küldöttközgyulés Gulácsy Lajosnak, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökének meghívását köszönettel elfogata. Elozetes egyeztetés szerint a két testvérszolgálat közös konferencián 1998. nyara végén - osz elején Beregszászon találkozhatna.

 

A tisztújításról

 

"Isten kegyelmébol Szolgálatunk világi elnöki tisztségében immár kilenc éve, folyamatosan most harmadik mandátumommal szolgálok" mondotta a világi elnök s ez jövore lejár. Valamennyiünket foglalkoztat Szolgálatunk jövoje, ám álláspontom szerint, nemcsak személyekben, de ügyekben is kell gondolkodnunk.

 

Összegezve az elmúlt évtized tapasztalatait: a NyEMRLSz ma erosebb, mint félévszázados fennállása óta valaha is volt. Alapító tagja lettünk a Magyar Reformátusok Világszövetségének s aktív szervezoi a Világtalálkozó rendezvényeinek ill. utórendezvényének. Mintegy önálló egyházkerületként veszünk részt a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata munkájában. Tapasztaljuk viszont, hogy a Kárpátmedencében mind erosebbé válik a klerikalizmus és a hierarchizmus, majd hogy nem személyi kultuszt emlegethetünk. Ezért ok sem tudnak élni a megnyílt lehetoségekkel. A kétoldali lelki vérkeringés 1991. óta helyreállt. A Kárpátmedence országaiban végbement rendszerváltást követoleg az ottani református egyházak konferenciáinkon részt vesznek s kétévenként "otthon" látnak vendégül (Sárospatak 1992, Kolozsvár-Nagyvárad 1994 s Észak Komárom 1996-ban). Szolgálatunk szellemisége nyilván jelen van minden közös fórumon, ugyanakkor 1993-ban átdolgozott Alapszabályunk nagyobb mozgásteret nyújt, mint amelyet ma kitöltünk. Decentralizáltunk ugyan nyugateurópai összefogásban, de megindítottuk az alulról építkezést. Muködésünkkel kapcsolatos ígényeinket csak megfogalmaztuk, de anyagi és emberi feltételeit nem biztosítottuk.

 

Az elottünk feltornyusoló feladatok vezetoi feldolgozására egyre nagyobb súlyt kell helyezni a döntések testületi elokészítésekor, hogy megkíméljük Szolgálatunkat felesleges vitától és foleg téves döntéstol. Fájlalom, mondotta a világi elnök, hogy az elmúlt évtizedben sok világi és lelkipásztor kivonta magát a közegyházi szolgálatból és máig is úgy vélem, hogy másként alakult volna Szolgálatunk megújulása, ha a beteg elképzelések fantomjai elleni meddo és bomlasztó küzdelem helyett, a megnyílt lehetoségekkel való élés vált volna meghatározóvá.

 

"Bár gyönyöruséges ez az iga, de igen terhes. Nagy szeretettel kérlek Benneteket Testvéreim, hogy a jövoért imádkozva kérjétek az aratás Urát, hogy egy évtizedes szolgálatom után 1997-ben adjon aratásába méltó munkást. Úgy gondolom, hogy akkorra rendbe tudok mindent tenni s Nyugat-Európa magyar református hajója már az én vezetésem nélkül mehet tovább. Szívemet mérhetetlen hála tölti el, hogy szabad volt szolgálnom. Megköszönök minden jó szót és segítséget, meleg pillantást és imádságot. Megköszönök és megáldok minden sebet, amit kaptam, megkövetek mindenkit, akit megbántottam s derült szívvel várom hu és örök Gazdám békességét.

 

Szeretet az év 365 napján

 

A millecentenárium évében a vállainkra nehezedo szerep nagy és felelosségteljes, de úgy becsülnek meg, s az idok mérlegén annyit nyomunk, amennyi értéket önmagunkban, magatartásunkban, feladataink teljesítésében felmutatunk. A saját sorsunkat magunk kovácsoljuk, az élettol csak annyi kegyre számíthatunk, amennyit tole makacs kitartással, megbonthatatlan összefogással, céltudatos és szívós munkával kikényszeríthetünk. Egy esztendot lezárva s az új munkaévet megkezdve legyen a reménységünk, hogy Krisztus szeretete kitéphetetlenül és növekedoen él lelkünkben, hogy szeretete sugárzása az év minden napján képes átmelegíteni, erosíteni és megtartani, amelyektol mi is élteto sugárzást kapunk. Így váljunk hasznos eszközévé Istennek a lelkek megtartásában és bölcs döntésekkel Anyaszentegyházának építésében.

 

Urunk, add hogy mi is, mint atyáink, az élet minden kísértései, támadásai, gondjai között diadallal vallhassuk: "az Íge és Szentlélek bennünk, nekünk mindíg eros védelmünk". Úgy legyen! Ámen.

 

Dr Békássy N Albert, világi elnök