2000 - Hittudományi tanácskozás

"Hogy mindnyájan egyek legyenek” Ján 17,21
Egység a különbözőségben
Révkomárom 2000. október 12 – 15.
Beszámoló a hittudományi tanácskozásáról és Küldöttközgyűléséről
Dr.Békássy N. AlbertSzolgálatunk 1996 óta, immár második alkalommal, háromnapos tanácskozást tartott Révkomáromban - Jókai Mór, Klapka György, Sellye János és történelmünk más nagyja városában. A Szlovákiai Református Egyház Zsinati Elnökségének meghívására, a Csallóköz délkeleti csücskében, a Duna és a Vág-Duna összefolyásánál - háromtucatnyi lelkész ill. világi képviselő gyűlt össze Európa tucatnyi országából. Jelenlétével figyelemre méltatta a tanácskozás fontosságát a Kárpátmedence magyar református egyházainak szépszámú képviselője: Czövek Olivér a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának (MRETZs) jegyzője és Denke Gergely, a szórványügyi bizottság jegyzője. Szundy László a MRETZs sajtóbizottsági tagja immár ötödik esztendeje segíti a világháló építésével a nyugateurópai közösség munkáját. Az egybegyűltek körében volt Szőnyi Tamás a Magyar Református Lelkészegyesült titkára, második alkalommal Balla Tibor a Magyar Presbiteri Szövetség elnöke, valamint Csűry István, a Királyhágómelléki egyházkerület missziói előadója – aki a Magyar Reformátusok Világszövetsége elnökét képviselte. Kedves vendég volt K Kettős János, a Horvátországi Magyar Református Egyház superintendense és Kánya Endre pártiumi püspöki titkár, a nagyváradi ökumenikus egyetem tanára. Pátkai Robert püspök úr személyében a Külföldön Élő Magyar Evangélikusok Munkaközösségének (KÉMELM) elnöke vett részt a tanácskozáson. Nagy Lenke, a „Reformátusok Lapja” főszerkesztője is meglátogatta az Európaszerte szórványgondokkal küszködő testvéreket.

„Egység a különbözőségben” c. bevezető előadásában Molnár János, a révkomáromi Calvin János hittudományi intézet dékánja „Hogy mindnyájan egyek legyenek” Ján 17,21 alapján Jézus Krisztusra és az evangéliumra öszpontosított. Kiemelte, hogy az egység hittudmányi alapja a krisztológia. Ebben egymást nem egyenlősdiként átalakítva (uniformizálva) – hanem egymást elfogadva ill. elviselve kell a szeretet üdvüzenetét betöltenünk és a keresztyén egységet megteremtenünk. Ezt követte Csuka Tamás dandártábornok, protestáns tábori püspök beszámolója az 1991-es kormányrendelet alapján a honvédségnél felállított lelkigondozásról és evanglizációs szolgálatról. Pécsi Dániel heraldikus pedig bemutatta a Világtalálkozóra készült művészi alkotását, az egyháztestek címerpajzsát.

A KK és a KÉMELM kezdeményezésére megalakult a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége. Az új szervezet célja a Kárpátmedencén kívüli európai szórványban elő és a protestáns felekezetekhez tartozó magyarajkú gyülekezetek összefogása ill. ügyeinek közös képviselete. Ideiglenes Intézőbizottság áll az élén, amely a jövő évi találkozóig az alabszabályt véglegesíti. Hangsúlyozandó, hogy ezzel sem a KÉMELM, sem a NyEMRLSz nem mond le önazonosságáról, sőt erősíti az egymással való kapcsolataikat.

Szolgálatunk elnöksége is megfiataltodott az időszaki választások eredményeként. Az új idők szellemében tisztségviselőink már önként választották az európai szórványt tevékenységük céljául. Tagjai a szokványos pondus hiányában az ígei reménységgel látnak munkához „Légy bátor és erős. Kezdj hozzá. Semmit ne flj és ne rettegj, mert az Úr, az Isten az én Istenem, Veled leszen, téged el nem hágy; tőled el nem távozik, míglen elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét” (2 Krón 29, 20). Az elnökség új szolgálattevői: Tóbiás Attila ThMgr, prágai ref. lelkipásztor - lelkészi elnök, Borosné-Varga Edina világi alelnök Hannoverből és Tóth Ildikó - titkár, a svédországi Sölvesborgból. Tüski István hollandiai ref. lelkipásztort a KK tiszteletbeli örökös társelnökké választotta a nyugateurópai magyar református szolgálatban végzett öt évtizedes történelemalkotó munkásságának elismeréseként. Egy ellenőr és az Intézőbizottsági tagok sorában is tisztújításra került sor (Vidáné Szűcs Márta ill. Boros Péter és Jaskó Irén).

Az „egymást lássátok – halljátok” szellemében minden gyülekezet biztatást nyert időszaki kiadványainak világhálós terjesztésére. Erre a NyEMRLSz honlapján ingyen és bérmentve van hely, tartalmi felelőse a világi ill. tehnikai felelőse a lelkészi elnök. A közeljövő feladata a NyEMRLSz félévszázados történelmének közreadása, amelyet a világi elnök és munkatársai állítanak össze. Tüski Márti Drs ref. lelkipásztor Hollandiába hívott meg a jövőre sorrakerülő közös gyülekezeti találkozóra és hittudományi tanácskozásra az ottani Magyar Protestáns Keresztyén Lelkigondozói Szolgálat nevében. Központi témánk hitvallásaink lesznek (Filip 2, 11).

Rövidke városnézésre is jutott idő Oláh Imréné nyug. gimnáziumi tanárnő szakavatott tájékoztatásával. Végül, de nem utolsósorban, köszönettel tartozunk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati elnökségének a vendéglátásért, Molnár Sándor zsinati tanácsos úrnak és a teológusoknak előzékenységükért és a sikeres szervezésért, ill. az ékezde munkatársainak a kitűnő ellátásért.