Az 1995-ös események leltára

1995-ös események leltára

Az Íge mérlegére helyezve Szolgálatunkat, az alábbiakban foglaljuk össze idei próbálkozásainkat, fáradozásainkat és sikereinket.

Konferencia Watfordban "Egymás terhét hordozzátok" (Gal. 6,2) Ezévi konferenciánkat szept. 2.-5. között tartottuk a London közelében levő Watfordban. Mintegy 25 küldött érkezett e konferenciára a következő hét nyugat-európai országból: Anglia, Ausztria, Bel-gium, Hollandia, Németország, Svájc és Svédország. Vendégként volt jelen Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának lelkészi elnöke; Mártha Ivor, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka; Baczoni Szilárdka szovátai lelkész, a Református Világszövetszég (WARC) Európai Tanácsának tagja és Peres Imre lelkész, a komáromi Calvin János Theológiai Akadémia igazgatója. A megnyitó istentiszteletet Soós Mihály bécsi lelkipásztor tartotta. Theológiai előadó Peres Imre volt, aki az Újszövetségi gyülekezetek szer-vezeti felépítéséről beszélt és ezt a bibliai képet diaszpóra gyülekezeteink jelenlegi helyzetére alkal-mazta. Varga Pál a NyEMRLSz lelkészi elnöke úrvacsorai istentisztelet keretében ünnepélyesen be-iktatta Szemők Gézát, az Angliai Magyar Református Egyház lelkipásztorát.

 

A NyEMRLSz Küldöttközgyűlésén a következő döntések születtek:

 • a Szolgálat felvételét kéri a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatába
 • és felvételét kéri a Református Világszövetségbe (WARC)
 • az 1996. augusztus 23. - 26. közötti konferenciája Komáromban kisérőrendezvénye lesz a Magyar Reformátusok 3. Világtalálkozójának
 • felemelte szavát a Kárpátmedence magyar kisebbségét sújtó iskolatörvény ellen
 • sajnálattal vette tudomásul a Magyarországi Református Egyház áprilisban módosított iskolatörvényét és annak merev alkalmazását Bibó Istvánnal szemben
 • tiszteletbeli tagjává választotta Bütösi Jánost, a Magyar Reformátusok Világszövetségének elnökét

   

  A NyEMRLSz új elnöksége az idén megejtett választások eredményeként:

   

 • lelkészi elnök: Soós Mihály (Ausztria),
 • világi elnök: Békássy N. Albert (Svédország),
 • titkár: Varga Pál (Németország).

  Ezek helyettesei:

 • Kutasi András (Franciaország),
 • Jaskó Irén (Anglia),
 • Hermán M. János (Belgium)

  Urvacsorai záróistentisztelettel búcsuztak a konferencia résztvevői, melynek szolgálattevői Hermán M. János és Péter Iván lelkipásztorok voltak.

  A Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata Az 1995-04-19--23. ünnepi-alakuló űlésszakra Szolgálatunkat a debreceni megnyitón elnökségünk képviseletében vendégként nt. Varga Pál lelkészi elnök és helyettese nt. Kutasi András, valamint Jaskó Irén, Szolgálatunk titkára képviselte. Levélben üdvözölt a világi elnök minden olyan határozott fejlődést, amely intézményesen - elsősorban az MRETZs célkitűzéseinek megvalósításával, kifejezésre juttatja e vállalkozást. Kívánta, hogy a MRETZs a megígért alászálló isteni kegyelemnek és erőinek felfogója, hordozója és győzedelmes szerszáma legyen.

  Szolgálatunk felvételi kérése a MRETZS-hoz A Küldöttközgyűlés, Szolgálatunk legfelső igazgató szerve, a London melleti Watfordban 1995. szept. 4--5-én rendes évi gyűlésének 9. napirendi pontjában a MRETZs-val kapcsolatos korábbi (Sens, Franciaország 1993. okt. 12--13) állásfoglalását újtárgyalta. Szolgálatunk a hozzánktartozó s alább felsorolt országos szolgálatokkal és tagegyházakkal, csatlakozási szándékát a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatához kimondta és törvényesen megszavazta:


  Ausztria
  Ausztriai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat, Nt. Soós Mihály, lelkp. címén

  Belgium
  Belgiumi Magyar Protestáns Egyház, Nt. TD Hermán M János, lelkp. címén

  Svájc
  Svájci Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége, Kótai István, elnök címén Berni Protestáns Gyülekezet, Nt. Péter Iván, lelkp. Címén

  Németország
  Református Magyarnyelvű Egyházközség München, Nt. Lázár Dalma Enikő, lelkp. címén
  Nürnbergi Magyar Református Gyülekezet, Nt. Lázár Dalma, lelkp. címén
  Ulmi Magyar Protestáns Gyülekezet, Nt. Varga Pál, lelkp. címén
  Észak-Németországi Magyar Református Gyülekezet, Nt. Menke Magdolna, lelkp. címén

  Franciaország
  A Francia Ref. Egyh. Saint-Esprit Gyülek. Magyar Része, Nt. Kutasi András lelkp címén
  Franciaországi Magyar Protestáns Egyház, Nt. Drótos Árpád, lelkp. címén

  Anglia
  Angliai Magyar Református Egyház

  Hollandia
  Hollandiai Magyar Protestáns Keresztyén Lelkigondozói Szolgálat, Nt. Tüski István lelkp. címén

  Svédország
  Svédországi Magyar Protestáns gyülekezetek közössége, Nt. Molnár-Veress Pál, lelkp. címén

  A Küldöttközgyűlés utasította elnökségünket, hogy a fönti döntés értelmében eljárjon és egyben felkéri a ft. Zsinati Elnökséget, hogy képviseletünk meghatározásában szíveskedjék figyelembe venni és mérlegelni hollandiai tagszervezetünk MRETZs-i tagságát. Alapszabályunkat mellékeljük.

 • Kapcsolódó cikkek

  Ünnepeink

  nagyböjt első vasárnapja
  (2018. Február 18. Vasárnap, 4 nappal ezelőtt)

  virágvasárnap
  (2018. Március 25. Vasárnap, 31 nap múlva)

  nagycsütörtök
  (2018. Március 29. Csütörtök, 35 nap múlva)

  nagypéntek
  (2018. Március 30. Péntek, 36 nap múlva)

  húsvét
  (2018. Április 01. Vasárnap, 38 nap múlva)

  Ma : Gerzson
  Holnap : Alfréd